xx [plyshaci.cz]
Creator - stvořitel Plyshtrixu
Creator - Creator - stvořitel Plyshtrixu